Négyszínvirág óvoda

Házirend

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

ÓVODÁNK NEVE: NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA
 
Székhelye: Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. (Narancssárga ovi)
Telefon:06(24)407-609
 
Tagintézményei:
Szigethalom, Szabadkai u. 101-103. (Sárga ovi)
Telefon:06(24)538-621
 
Szigethalom, Szabadkai u. 101-103. (Zöld ovi)
Telefon:06(24)400-670
 
Szigethalom, Kolozsvári u. 14. (Piros ovi)
Telefon:06(24)407-412
 
Szigethalom, Mű út 6. (Kék ovi)
Telefon:06(24)402-693
 
Az óvoda alapító és fenntartó szervezete: Szigethalom Város Önkormányzata.
 
 
Óvodavezető Tasnádi Tünde Tel: +36(24)400-112
Általános vezető helyettes Zoltay Árpádné Tel: +36(24)400-670
Gazdasági iroda Gocsál Jenőné Tel: +36(24)407-609
  Csomósné Balogh Ildikó  
  Kmetz Ágnes  
  Zombori Krisztina  
Tagóvoda vezetők Kókainé Juhász Ilona Sárga Óvoda
  Zoltay Árpádné Zöld Óvoda
  Szegedi Józsefné Piros Óvoda
  Csurcsiáné Török Ilona Kék Óvoda
  Kovács Lászlóné Narancssárga Óvoda
  Holczhauser Zsuzsanna Narancssárga Óvoda
Logopédus Szabó Krisztina  
Gyógypedagógus Páczainé Mészáros Csilla  
Fejlesztő pedagógusok Kókainé Juhász Ilona Sárga Óvoda
  Zoltay Árpádné Zöld Óvoda
  Kreutle Terézia Piros Óvoda
  Fodor Józsefné Kék Óvoda
Gyermekvédelmi felelősök Dobrovits Lajosné Sárga Óvoda
  Horváth Pálné Zöld Óvoda
  Illés Ágnes Piros Óvoda
  Szabó Jánosné Kék Óvoda
  Palicskáné Desta Daniella Narancssárga Óvoda
  Mátyásiné Kelemen Ágnes Narancssárga Óvoda
Gyermekorvosok dr. Parádi Enikő Tel: +36(30)941-1852
  dr. Kővári Gábor Tel: +36(30)941-1654
Védőnők Varga Attiláné Sárga Óvoda +36(24)403-654 /37
  Vincze Zsuzsanna Zöld Óvoda +36(24)403-655 /37
  Zakupszky Tiborné Piros Óvoda
  Zele Ágnes Kék Óvoda
  Vincze Zsuzsanna Narancssárga Óvoda  1-4. cs
  Kiss Edit Narancssárga Óvoda  5-8. cs
 
 
A GYERMEKEK JOGAI (A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 10. §-ÁBÓL)
A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.
 
A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak (pl. étel erőltetése, levegőzés megvonása). A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön, illetve hogy nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelést kapjon. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletbe kell tartani.
 
A gyerek nevelése az óvoda nevelési programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglakozásokon való részvételét.
 
A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai és az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Viselkedésével nem akadályozhatja a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.
 
Családi, anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményezett étkezésben részesülhet.
 
A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztő eszközök) berendezéseit (bútorok, rádió, magnó) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja.
 
Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt, saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.
 
A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE
A gyermek ruházata tiszta és jellel ellátott legyen, elhelyezése a kijelölt öltöző helyiségben történjék. A váltóruha és –cipő kiválasztása, használata egészségügyi és kényelmi szempontok alapján kerüljön kiválasztásra. Pótruhák elhelyezése szükséges abból a célból, ha a gyermeknek át kell öltöznie tiszta ruhába, melyek a következők: alsónemű, zokni, póló, kisnadrág ill. szoknya, szükség szerint szabadidőruha
A biztonságos, egészséges és kényelmes testmozgás érdekében szükséges még tornacipő, zokni, pamutnadrág, pamut felső (trikó, póló).
 
A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Az óvodában a nevelés szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart, folyamatos. Az óvoda a nevelési év folyamán öt alkalommal nevelés nélküli munkanapot szervezhet, amikor a dolgozók értekezleten vagy továbbképzésen vesznek részt. Ezekről a napokról legalább hét munkanappal megelőzően értesítjük a szülőket írásban a csoportok faliújságján, illetve szóban, valamint igény szerint, ügyeleti rendszerben gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. Az óvoda nyáron minden telephelyen – különböző időpontokban - 4 hetes karbantartási szünetet tart. Ezen időszakokban igény szerint ügyeleti lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára.
 
Napi nyitva tartás: hétköznapokon 06:00 – 18:00 óráig
 
Hétvégén és ünnepnapokon az óvoda nem üzemel.


Napi ügyeletek:  06:00 - 07:00 óráig
   16:00 - 18:00 óráig

Az ügyeleti idő alatt az egy épületben lévő csoportok összevontan üzemelnek.
 
BEIRATKOZÁS ÉS ÓVODÁBÓL VALÓ TÁVOZÁS

Az óvodába a gyermeke(ke)t be kell íratni.
 
Az óvodába történő beíratás májusban, a későbbiekben folyamatosan történik. A felvételről a felvételi bizottság véleménye alapján az óvodavezető dönt. A felvételt/átvételt az intézmény nem tagadhatja meg
 
a gyermek 3 éves korától, ha a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátására szorul;
ha a gyermek betöltötte az 5. életévét;
akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte;
ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű;
 
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása folyamatosan történik, ha a férőhely ezt lehetővé teszi. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, óvodakötelessé válik, így a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát köteles az óvodában tölteni.
 
Az óvodaköteles gyerekeket a lakóhely szerint illetékes óvodába be kell íratni, eltávozáskor visszaigazolás szükséges - jelezvén, hogy a gyermeket más óvodába beíratta a szülő.
 
A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyikben a gyermek a hetedik életévét betölti, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság az óvoda nevelőtestületének egyetértésével javasolhatja az óvodai nevelés újabb 1 évig történő meghosszabbítását.
 
 
MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT?
 • a 3. életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves koráig ha a gyermek szobatiszta
 • ha a gyermek egészséges
 • ha a szülő az étkezési díjat befizette
A GYERMEKEK ÓVODAI ÉLETRENDJE
A reggeli érkezés a nyitástól folyamatosan történik, a gyermekek érdekében azonban fontos, hogy 8.30-ig érkezzenek be az óvodába.
 
A gyermeket a szülő átöltöztetve, személyesen adja be a csoportba, mert ha az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, nem vállalhat érte felelősséget.
 
Távozáskor az óvónő által átadott gyermekért a szülő felel.
 
A gyermek egyedül óvodába nem jöhet, és nem mehet haza.
 
A gyermek az óvodából csak törvényes gondviselővel távozhat, ettől eltérő esetben csak írásos meghatalmazás ellenében vihetik el. Testvér csak 12 éves kortól viheti el az óvodából a gyermeket, melyről szintén írásos meghatalmazást kérünk.
 
Elvált vagy válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet szerint megállapított, szülői felügyeletet gyakorló anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben nincs ilyen döntés, mindkét szülő bármikor élhet ezzel a jogával.
 
Ha a szülő a gyermekét méltányolható, rendkívüli ok miatt az óvodából a nyitva tartás végéig nem tudja elvinni, köteles az óvodát értesíteni. Az óvodában a zárás után itt maradt gyermek elhelyezéséről hivatalos eljárás keretében gondoskodunk, és átmeneti elhelyezéséről gondoskodunk. Ilyen esetben a szülő gyermeke hollétéről a Gyermekjóléti Szolgálat ügyeletén érdeklődhet.
 
A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségüktől függően, az óvónők és a fejlesztő pedagógusok döntése alapján. Naponta hallgatnak mesét, tornáznak, rajzolnak vagy festenek, hetente legalább egyszer énekelnek, kapnak természeti és társadalmi környezetükkel kapcsolatos és matematikai ismereteket.
 
Megfelelő időjárási viszonyok mellett naponta legalább 1 óra hosszat levegőznek délelőtt és lehetőség szerint délután is.
 
A tízórait 9 órakor kapják a gyerekek, ezért fontos, hogy aki korán reggel érkezik az óvodába, otthon egyen néhány falatot. Az ebédidő 12 és 12.30 óra között van, így a félnapos óvodások hazamenetele fél 1 és 1 óra között lehetséges.
 
A gyermekek ebéd után legalább 1 óra hosszat pihennek.
 
Délután 14.30-kor uzsonnáznak.
 
A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSE
A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában, melynek díját a szülő köteles befizetni. Az étkezési díj megállapítása a mindenkor érvényben lévő jogszabályok, rendelkezések alapján történik.
 
A gyermek étkezési díját havonta kell befizetni a gazdasági irodában, illetve a kijelölt helyen és időben. Az ebédbefizetés idejének kiírása a faliújságon található, minden hónapban 10-e és 20-a között. A szülő kötelessége, hogy a tájékoztatásban megjelölt napon gyermeke térítési díját befizesse, hiányzás esetén legkésőbb tárgyhó utolsó munkanapjáig a gazdasági irodában.
 
A befizetés elmulasztása a gyermek óvodából való kizárását vonhatja maga után, mert étkezését nem tudjuk biztosítani.
A család szociális helyzetének figyelembe vételével a szülő étkezési kedvezményt kérhet.
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának a célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
 • gyermekétkeztetés normatív kedvezményére
 • pénzbeli támogatásra (évente két alkalommal: július és november hónapban, azok részére akiknek jogosultsága július 1-jén, illetve november 1-jén fenn áll), melynek esetenkénti összege 2010. évben 5.800 Ft, és melyet a települési önkormányzat jegyzője folyósít
 • külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
 
Az ellátásra jogosultak:
 • Családban élő gyermek,
 • Jogszabályban meghatározottak szerint tanulmányokat folytató nagykorú személy
A jogosultság feltétele:
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:
 
b. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2010-ben változatlanul 28.500 Ft) - 140%-át (jelenleg 39.900 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen)
 
b. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben.
 
Mindkét esetben feltétel, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre - az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (3) bekezdése alapján, ha
 
a. nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
 
Folyósítás:
A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.
 
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. Lakcímváltozás esetén a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.
 
A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó, a pénzbeli támogatást - a feltételek fennállása esetén - az új lakcím szerint illetékes jegyző folyósítja.
 
 
Az igény benyújtásának helye(i):
Települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztálya
 
Az igény benyújtásának formája:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatja be.
 
A kérelem elbírálására a kérelmező lakcíme szerint illetékes jegyző a jogosult. A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelemhez és nyilatkozathoz csatolni kell a jövedelemigazolásokat, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára vonatkozó igazolást, nagykorú kérelmező esetén a tanulói illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.
 
 
A jogszabály alapján:
100 %-os étkezési kedvezményben részesül, akinek érvényes határozata van a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságáról,
50 %-os támogatást kapnak a három vagy több, illetve tartósan beteg gyermeket nevelő családok.
 
Hiányzás esetén az ebéd lemondása személyesen vagy telefonon történik minden nap 9:00-ig. A lerendelt ebéd 24 óra eltelte után lép életbe, a 9:00 óra után történő lerendelés újabb 24 órát vesz igénybe. A szabályosan történt lerendelés a következő havi befizetésnél jóváírható.
 
Az orvos által igazolt tej- és liszt-érzékeny vagy cukorbeteg gyermek étkezése igénybe vehető az óvodai gyermekétkeztetésen keresztül. Az étkezési szabályok ebben az esetben is a fentiek alapján történik. Amennyiben a gyermek olyan diétára szorul, amelynek elkészítését a főzőkonyha nem tudja vállalni, úgy az ételről a szülőnek kell gondoskodnia. Ebben az esetben az ÁNTSZ engedélyezi az étel behozatalát a megfelelő szabályok betartása mellett.
 
Óvodáztatási támogatásra jogosult:
Annak a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője, aki a három illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.
 
 
A jogosultság ideje:
 • A gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
 • Az év első felében történik, és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában.
 • Az év második felében történik, és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában
 • Az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában.
 • A gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig pénzbeli támogatást folyósít:
 • a tárgyév június hónapjában
 • a tárgyév december hónapjában
 
 
A pénzbeli támogatás további feltétele:
A szülők jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tesznek arról, hogy gyermekük 3 éves koráig legfeljebb az iskolai nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
 
A pénzbeli támogatás összege:
Első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható
 
 
A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI
Az óvodába felvett gyerekek számára kötelező a rendszeres óvodába járás. A gyermek hiányzása esetén a szülőnek kötelessége igazolással bizonyítania a hiányzás okát.
 
A gyermek hiányzását hivatalos igazoláson kívül a szülő is igazolhatja. Az 5. évüket be nem töltött gyerekek legfeljebb harminc napot hiányozhatnak egy nevelési évben a szülő igazolásával. Az 5. évüket betöltött gyerekek – óvodakötelesek – legfeljebb húsz napot tölthetnek óvodán kívül szülői igazolással.
 
Igazolatlan hiányzásnak minősül a hét napon túli hiányzás, ha a szülő nem jelzi annak okát. Betegség esetén az igazolást orvos adja ki. Az 5. évet betöltött gyermek 7 napnál régebbi igazolatlan hiányzásáról az óvodavezető felszólítást küld a szülőknek, majd értesíti a jegyzőt. Öt napnál hosszabb ideig tartó, családi ok miatt történő hiányzás után orvosi igazolás szükséges, mely bizonyítja, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet.
 
Az egészséges gyermekek védelme érdekében lázas, betegségre gyanús gyermeket a szülő nem hozhat be az óvodába. Az óvodában megbetegedett, lázas vagy betegség egyéb tüneteit hordozó gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinnie. A gyermek gyógyszerezése nem lehetséges az óvodában, kivételes esetben külön engedéllyel, egyéni elbírálás alapján.
 
Ha fertőző megbetegedés fordul elő a családban vagy annak környezetében, akkor kérjük, hogy erről az óvodát 24 órán belül értesítsék!
Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát a teljes gyógyulásig nem látogathatja.
 
Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitva tartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia.
 
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról; ha a gyermeket másik óvoda átvette; ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad; ha a szülő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget; a nevelési év utolsó napján, ha a gyermeket felvették az iskolába.
 
 
KÜLÖN PROGRAMOK
A gyermekek évente több alkalommal báb- vagy gyermekszínházi előadáson vesznek részt a szülők egyetértésével. Időközönként kirándulásokat, sétákat szervez az óvoda a gyerekek számára, melyekhez szükséges a szülők írásbeli engedélye.
 
Lehetőség van különböző foglalkozások igénybevételére az óvodai nevelési időn kívül, melyek költségét a szolgáltatók határozzák meg. Ebben az esetben a szülők nyilatkozatot írnak alá, hogy ki, milyen módon, és mikor viheti el a gyermeket a csoportból.
 
 
A KÖZÖSSÉGI ÉLETSZABÁLYAI
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét,  másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. 
 
Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.
 
Ezen törekvésünk elérése érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.
 
Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
 
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőket, illetve az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani az adott helyzetet.
 
Otthoni kedvenc játékukat behozhatják a gyermekek az óvodába, ha az egyéb - egészségügyi, balesetvédelmi - szempontból megfelelő, de felelősséget vállalni érte nem tudnak az óvónők.
 
Értéktárgyakat vagy balesetet okozható, egészséget károsító tárgyakat, élelmiszert az óvodába behozni nem szabad.
 
A szülő vagy gondviselő köteles az óvodába váltóruhát és –cipőt, valamint tornaruhát hozni, és ezek tisztántartásáról gondoskodni.
 
Kérjük, hogy gyermekük összes óvodában használt ruháját, cipőjét
jellel lássák el a könnyebb felismerhetőség érdekében.
 
 
A BEISKOLÁZÁS RENDJE
A tanköteles kort elért gyerekek kötelező orvosi vizsgálaton vesznek részt, ami az óvodában zajlik (testsúlymérés, testi fejlettség mérése, látás- és hallásvizsgálat). Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kéri az óvoda, ahová a szülő viszi el gyermekét.
A gyermek fejlettségét figyelembe véve az óvoda szakvéleményt állít ki, amely a beiskolázáshoz szükséges.
 
 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
 • Az óvodai nevelés ingyenes.
 • A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. A szülők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni.
 
 
Védő-óvó rendelkezések
 • A gyermekek jogainak védelmét és optimális fejlődését az óvoda gyermekvédelmi felelőse segíti.
 • A gyermekek egészségét időszakonként és indokolt esetben (pl. járványos időszakban) a gyermekorvosok ellenőrzik, a védőnők meghatározott időközönként méréseket, higiéniai vizsgálatokat végeznek.
 • Tartós, krónikus betegségben szenvedő (krupp, asztma, epilepszia, allergiás problémák, stb.) gyermekek szülei kötelesek tájékoztatni az óvodát a betegségről. Ilyen esetben írásban nyilatkoznak a szülők, hogy szakorvosi engedély birtokában, az egészségügyi kockázatot ismerve vállalja gyermeke óvodába járását.
 • A gyermekek az óvodában védőoltást nem kapnak, gyógyszer beadását semmilyen körülmények között nem vállalhatjuk. A fejtetűvel fertőzött gyermeket a szülőnek haladéktalanul el kell vinnie az óvodából, és csak irtószerrel történt kezelés után – védőnői igazolás ellenében jöhet újra a csoportba.
 • A gyermekek fejlettségüknek megfelelő balesetvédelmi nevelésben részesülnek (védő- óvó szabályok), melyek betartása szülői felügyelet mellet is érvényesek.
 • Az óvodába tilos házi készítésű ételt, italt behozni az ÁNTSZ előírása szerint.
 
 
A szülői jogok és kötelességek képviselete
A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő Szülői Szervezet (SZMK) képviseli. A Szülői Szervezet tagja lehet bármelyik szülő, vezetőjüket maguk választják meg. A Szülői Szervezet tájékoztatást kérhet, javaslatokat tehet és véleményezési joga van, tanácskozási jogkörrel bír minden olyan kérdésben, mely a gyermekek nagyobb csoportját érinti (a gyermeklétszám 80%-a). Elsődleges célja az együttműködés elősegítése a gyermekek érdekében.
A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A kötelezően közlendő adatok: a gyermek neve, lakcíme, születésének helye, ideje, a szülők neve, elérhetősége. Ha az óvodában leadott adatokban változás történik, kérjük, hogy 24 órán belül írásban jelezzék.
A gyermekről csak szülei és a hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvodapedagógusoktól.
 
 
EGYEBEK
Egészségügyi, higiéniai okok miatt kérjük, hogy a szülők csak a számukra kijelölt helyen tartózkodjanak, a csoportszobába és a gyermekmosdóba csak a kijelölt napokon lépjenek be (nyílt nap, szülői értekezlet, nyilvános ünnepélyek).
 
Kérjük, hogy a tisztaság megőrzése céljából a Narancssárga oviban a gyermek-öltözők felől közelítsék meg a csoportszobát. Amennyiben más helyiségbe szeretnének eljutni, kérjük, húzzanak fel védőcipőt.
A babakocsit kérjük az épületen kívül hagyni (a szélfogóban vagy a teraszon).
 
Kérjük, hogy az eredményes együttnevelés érdekében vegyenek részt a szülői értekezleteken, nyílt napokon, fogadó órákon, valamint a Szülői Közösség munkájában és a szervezett társadalmi feladatokban.
 
A kölcsönös tájékoztatás érdekében az óvodapedagógusok fogadó órákat tartanak szükség szerint, melyet mind az óvónők, mind a szülők kezdeményezhetnek.
 
Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magán jellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát.
 
Gyermekükkel kapcsolatban információt csak gyermeke óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek!
 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az intézmény egész területén (az udvaron is) tilos a dohányzás!
Az óvodát igénybe vevő partnerek kötelesek vigyázni az óvoda felszereléseire, értékeire.
A faliújságra kitett közlemények a szülők tájékoztatását szolgálják, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel.
A házirend sorozatos vagy súlyos megszegése a gyermek óvodából való kizárását vonhatja maga után.
 
JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK
A házirendet a Négyszínvirág Óvoda Szülői Munkaközössége (SZMK) véleményezte, s az abban foglaltakkal egyetért.
 
Szigethalom, 2010. szeptember 1.